Normativa

Estatuts Fundació Sanitària d'Igualada

Descarregueu PDF

La Fundacio Sanitària d’Igualada, com a fundació privada, està subjecta a la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques (que és una llei autonòmica catalana que regula, entre altres aspectes, la creació, el funcionament intern, la comptabilitat, la dissolució i l’extinció d’aquests tipus d’entitats), i les disposicions concordants a aquesta.

Com a entitat que és, amb personalitat jurídica pròpia, amb drets, deures i obligacions, equiparable a qualsevol altra persona jurídica, s’hi aplica qualsevol norma, reglament o disposició legal d’abast local, autonòmic i/o estatal que sigui pertinent.

Estructura

Cat Salut
 • Enric Mangas Monge
 • Jordi Ferrer Riba
Fundació Assistencial de l’Anoia (FADA)
 • Ramon Sellarès Ribera
 • Maria Fernàndez Mestres
 • Joan Vilanova Briansó
 • Josep M. Abad Ribalta
Hospital Comarcal d’Igualada
 • Marc Castells Berzosa
 • Fermí Capdevila Navarro
 • Montserrat Argelich Solé
 • Carlota Carner Carrer
 • Patrícia Illa i Borge